Wolontariat całoroczny

Wolontariat na rzecz dzieci mieszkających w domach dziecka czy rodzinach zastępczych polega na cotygodniowym spotkaniu z dzieckiem (w formie online lub stacjonarnie, zależy to od indywidualnych ustaleń). W trakcie tego czasu pomaga się podopiecznemu w nauce, odrabianiu lekcji, przygotowaniu do szkoły, a także organizuje się gry, zabawy lub inne formy spędzania wolnego czasu. Dzieci są w wieku mniej więcej od 5 do 17 lat. Dodatkowo obowiąkowym elementem wolontariatu jest uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach wolontariuszy (w tym roku w formie hybrydowej - stacjonarnie w Krakowie na ul. Rajskiej 10, bądź online przez platformę ZOOM). Mają one formę warsztatową, składającą się z części teoretycznej i dyskusji uczestników.


Gdzie mogę uczestniczyć w wolontariacie?
    -   
W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie (obecnie niedostępny).
    -    W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żmiącej koło Limanowej (obecnie niedostępny).
    -    W ramach spotkań z rodzinami zastępczymi na terenie Krakowa.

 
Jak się zapisać na wolontariat? 
Zapisy na wolontariat odbywają się podczas comiesięcznego spotkania wolontariuszy w Krakowie przy ul. Rajskiej 10 (w tym roku poprzez uczestnictwo w comiesięcznym spotkaniu wolontariuszy online) lub poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, bądź skontaktowania się z nami drogą e-mail (wolontariat@dpd.pl)

 

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać osoba, która spełni następujące warunki:
    -   
jest pełnoletnia
    -   
nie figuruje w rejestrze przestępców na tle seksualnym;
    -   
oświadczy, że jest niekarana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozostaje w leczeniu psychiatrycznym i nie jest uzależniona od alkoholu i innych środków odurzających;
    -   
oświadczy, że jej stan zdrowia umożliwia wykonywanie świadczeń wolontarystycznych;
    -   
zostanie poinformowana przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub pracownika MOPS o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce.

Jakie porozumienie podpisywane jest z wolontariuszem? 
Wolontariusze, którzy decydują się na podjęcie pracy wolontaryjnej, podpisują porozumienie o współpracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Porozumienie, które zawiera przedstawiciel Fundacji DPD z wolontariuszem, określa:
    -    zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń; 
    -    zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z wychowawcą lub opiekunem faktycznym dziecka;
    -   
zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci; 
    -   
postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Co jest zapewnione?
W ramach zawartego porozumienia wolontariuszowi zapewnia się:
    -   
ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW;
    -   
spotkania, grupy wsparcia, opiekę merytoryczną;
    -   
warsztaty.

Spotkania wolontariuszy 
Odbywają się raz w miesiącu o godz. 18:00 w drugą środę miesiąca w tym roku w formie hybrydowej (udział w spotkaniu na żywo na ul. Rajskiej 10 w Krakowie bądź online na platformie ZOOM). Spotkania wolontariuszy mają charakter szkoleniowy, a dzięki wykładom i warsztatom wolontariusze uzyskują wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi i ich rodzinami. W trakcie tych spotkań mają także możliwość indywidualnej rozmowy z pedagogami i psychologami na temat swoich działań w roli wolontariusza oraz pojawiających się wyzwań oraz trudności w pracy z dziećmi. 


Praktyki i zaświadczenie o pracy wolontaryjnej
Udział w wolontariacie daje możliwość zaliczenia praktyk oraz otrzymania zaświadczenia o pracy wolontaryjnej.


Kontakt:
    -   
e-mail: wolontariat@dpd.pl;
    -   
tel. 12 631 03 00 (od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do czwartku, od 8:00 do 15:00 w piątek).

 

Script logo