Wolontariat całoroczny

Informacje ogólne
Wolontariat na rzecz dzieci mieszkających w domach dziecka i rodzinach zastępczych polega na cotygodniowym spotkaniu z dzieckiem (w formie online lub stacjonarnie, zależy to od indywidualnych ustaleń). W trakcie tego czasu pomaga się podopiecznemu w nauce, odrabianiu lekcji, przygotowaniu do szkoły, a także organizuje się gry, zabawy lub inne formy spędzania wolnego czasu. Dzieci są w wieku mniej więcej od 5 do 17 lat. 

Obowiązkowym elementem wolontariatu jest także uczestnictwo w comiesięcznych warsztatowych spotkaniach wolontariuszy (w tym roku w formie hybrydowej - stacjonarnie w Krakowie na ul. Rajskiej 10, bądź online przez platformę ZOOM).

Gdzie można uczestniczyć w wolontariacie?
    -    W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie (obecnie niedostępny).
    -    W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żmiącej koło Limanowej (obecnie niedostępny).
    -    W ramach spotkań (stacjonarnie lub zdalnie) z rodzinami zastępczymi na terenie Krakowa.

Jak się zapisać na wolontariat?
    -    podczas comiesięcznego spotkania wolontariuszy (w Krakowie przy ul. Rajskiej 10 oraz online);
    -   
poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
    -    kontakt e-mail: wolontariat@dpd.pl.

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać osoba, która spełni m.in. następujące warunki:
    -    jest pełnoletnia;
    -    nie figuruje w rejestrze przestępców na tle seksualnym;
    -    oświadczy, że jest niekarana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozostaje w leczeniu psychiatrycznym i nie jest uzależniona od alkoholu i innych środków odurzających;
    -    oświadczy, że jej stan zdrowia umożliwia wykonywanie świadczeń wolontarystycznych;
    -    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
    -    zostanie poinformowana przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub pracownika MOPS o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce.

Jakie porozumienie podpisywane jest z wolontariuszem? 
Wolontariusze, którzy decydują się na podjęcie pracy wolontaryjnej, podpisują porozumienie o współpracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Porozumienie, które zawiera przedstawiciel Fundacji DPD z wolontariuszem, określa:
    -    zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń; 
    -    zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z wychowawcą lub opiekunem faktycznym dziecka;
    -   
zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci; 
    -   
postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Co jest zapewnione?
W ramach zawartego porozumienia wolontariuszowi zapewnia się:
    -    ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW;
    -    comiesięczne spotkania wolontariuszy (warsztaty, dyskusje, grupa wsparcia).

Spotkania wolontariuszy 
Odbywają się raz w miesiącu o godz. 18:00 w drugą środę miesiąca w tym roku w formie hybrydowej (udział w spotkaniu na żywo na ul. Rajskiej 10 w Krakowie bądź online na platformie ZOOM). Spotkania wolontariuszy mają charakter szkoleniowy, a dzięki wykładom i warsztatom wolontariusze uzyskują wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi i ich rodzinami. W trakcie tych spotkań mają także możliwość indywidualnej rozmowy z pedagogami i psychologami na temat swoich działań w roli wolontariusza oraz pojawiających się wyzwań oraz trudności w pracy z dziećmi. 


Praktyki i zaświadczenie o pracy wolontaryjnej
Udział w wolontariacie daje możliwość zaliczenia praktyk oraz otrzymania zaświadczenia o pracy wolontaryjnej.


Kontakt:
    -   
e-mail: wolontariat@dpd.pl;
    -   
tel. 12 631 03 00 (od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do czwartku, od 8:00 do 15:00 w piątek);
    -    tel. +48 539 824 390, +48 508 943 598 (od 15:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku).

 

Script logo