RODO2

Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychSzanowni Państwo,

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej  RODO, uprzejmie informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”, z siedzibą w Krakowie, ul. Rajska 10, 31-124 Kraków.

2.     Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. 12-631-03-04, 12-631-03-00, 
12-631-03-05,12-631-03-01,  e-mail:  
oarajskazmiaca@dpd.pl.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności ośrodka adopcyjnego, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji procedur adopcyjnych określonych w  ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, będących celem dzialaności naszego ośrodka.

1.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedur adopcyjnych oraz czas archiwzacji dokumentacji określony na podstawie odrębnych przepisów.

2.     Posiadacie Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

2.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,którym w Polsce jest Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3.     Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także naszym podwykonawcom.

4.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Script logo