RODO1

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dzieło Pomocy Dzieciom

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej  RODO, uprzejmie informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dzieło Pomocy Dzieciom, z siedzibą w Krakowie, ul. Rajska 10, 31-124 Kraków.

2.     Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. 12-631-03-04, 12-631-03-00, 
12-631-03-05,12-631-03-01,  e-mail:  
rajska10@dpd.pl.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności Placówek opiekuńczo-wychowawczych, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji procedur określonych w  ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, będących celem dzialaności naszych Placówek.

1.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w trakcie trwania stosunku pracy oraz czas archiwzacji dokumentacji określony na podstawie odrębnych przepisów.

2.     Posiadacie Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

2.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,którym w Polsce jest Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3.     Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także naszym podwykonawcom.

4.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Script logo