Placówki

 

W ramach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom działają cztery placówki:

 

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom, ul. Rajska 10, 31 – 124 Kraków  przeznaczona dla 14 wychowanków.
 

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom, Żmiąca 144/1, 34-603 Ujanowice, przeznaczona dla 12 dzieci.
 

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Dzieło Pomocy Dzieciom, Żmiąca 144/2, 34-603 Ujanowice, przeznaczona dla 12 dzieci.
 

4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Dzieło Pomocy Dzieciom, ul. Rajska 10/6, 31-124 Kraków, przeznaczona dla 7 dzieci.

Organem prowadzącym Placówki jest przełożony Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej z siedzibą w Krakowie przy Małym Rynku 8.

Siedziba placówek mieści się w Krakowie przy ul. Rajskiej 10. Działalność prowadzona jest również w Żmiącej 144.

 

PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

 

ZADANIA PLACÓWEK

1. W skład Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom wchodzą cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: jedna placówka typu interwencyjnego, jedna placówka typu socjalizacyjnego i dwie placówki typu specjalistyczno – terapeutycznego o charakterze koedukacyjnym, przeznaczone dla dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności  w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

2. Placówki zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

3. W placówkach  liczbę osób pracujących z dziećmi, sprawujących opiekę w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego dziecka.

4. Do podstawowych zadań placówek należy:

a) przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka przyjętego do placówki i dostarczanie ich Realizatorowi w terminie do 2 miesięcy od daty przyjęcia dziecka;

b) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

c) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;

d) podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny;

e) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

f) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

g) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY W PLACÓWKACH DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Dzieci przyjmowane do Placówek Dzieło Pomocy Dzieciom umieszczane są w domu przy ulicy Rajskiej 10 w Krakowie lub w Żmiącej 144.

Od dnia przybycia dziecko ma przydzielonego wychowawcę, zapewnioną konsultację lekarską oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Opiekę nad nimi sprawuje w każdej grupie na zmia
nę dwóch wychowawców. Mieszkają oni z dziećmi 24 godziny na dobę niezmiennie przez okres jednego tygodnia. Pozwala to stworzyć dzieciom namiastkę życia rodzinnego rekompensującą brak prawdziwego domu. Wychowawcy to nie "pan", "pani" tylko "ciocia" i "wujek".
Organizują oni dzieciom zajęcia dydaktyczne, włączają je w pomoc w wykonywanych przez siebie codziennych czynnościach domowych. Kształtuje to samodzielność, obowiązkowość dzieci, pozwala im poczuć się potrzebnym i ważnym współgospodarzem domu. W czasie wolnym organizowane są dla dzieci zajęcia sportowe, muzyczne, teatralne, komputerowe, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na narty.

W opiece nad dziećmi wspierają wychowawców przeszkoleni wolontariusze. (zobacz wolontariat)

Script logo