Jak zostać wolontariuszem?

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem w naszej Fundacji, zapraszamy na comiesięczne spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18:00 przy ul. Rajskiej 10 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, tj. lipiec, sierpień, wrzesień).

Wolontariusze, którzy decydują się na podjęcie pracy wolontariackiej podpisują porozumienie o współpracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Porozumienie, które zawiera dyrektor placówki z wolontariuszem określa:
- zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń; 
- zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z wychowawcą lub opiekunem faktycznym dziecka;
- zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci; 
- postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Od wolontariuszy chętnych do pracy w ciągu roku szkolnego oczekujemy poświęcenia na pracę z dziećmi co najmniej dwóch godzin tygodniowo przez co najmniej pół roku jak również zobowiązania do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach (w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00 przy ul. Rajskiej 10).

Wolontariusze zainteresowani udziałem w kolonii letniej również podpisują porozumienie na czas trwania kolonii. Zobowiązują się oni do opieki nad dziećmi w trakcie turnusu kolonijnego.

Wolontariusze podejmujący współpracę z Fundacją mogą otrzymać zaświadczenia o pracy wolontariackiej.

Dodatkowo, wolontariusze podejmujący pracę z dziećmi, mają możliwość odbycia praktyk studenckich, zarówno poprzez wolontariat całoroczny, jak i podczas kolonii letniej.

Wolontariuszem może być osoba:

1. Pełnoletnia (ew. niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów); 
2. Która oświadczy, że jest niekarana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  nie pozostaje w leczeniu psychiatrycznym i nie jest uzależniona od alkoholu i innych środków odurzających;
3. Której stan zdrowia umożliwia wykonywanie świadczeń wolontarystycznych;
4. Poinformowana przez dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce.

Script logo